Allpool on teemade kaupa toodud eestikeelsed vasted erinevatele masinõppe terminitele. Tegu on tööversiooniga; arutamiseks ja panustamiseks lisa kommentaar siin.

Konsensus näitab 9 eksperdi pakutust enimlevinud vastet. Ekspertidena andsid arvamuse Tambet Matiisen, Kairit Sirts, Mare Koit, Tanel Pärnamaa, Toomas Kirt, Sven Laur, Jüri Lember (loengukonspektist) ja Konstantin Tretjakov. Mõnele terminile ei pakkunud eksperdid ühtki vastet; sel juhul on vaste Tambet Matiiseni pakutud.

IT sõnastik näitab EKI IT terministandardi sõnastiku vasteid.

Põhiosa terminite kogumise tööst tegi ära Tambet Matiisen. Lisaks temale ja ülalnimetatud ekspertidele panustasid kommentaaridega Kristjan Korjus ja Ardi Tampuu.

Vaata ka EKI andmeanalüüsi ja statistika oskussõnastikku.

Sisukord

General / Üldine

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
machine learning masinõpe tehisõpe, automaatõpe
statistical learning statistiline õpe, tehisõpe  
supervised learning juhendatud õpe, juhendamisega õpe valvega õppimine
unsupervised learning juhendamata õpe, juhendamiseta õpe valveta õppimine
reinforcement learning stiimulõpe, kinnitusega õpe kinnitusega õppimine
neural network närvivõrk, neurovõrk neurovõrk, närvivõrk
artificial neural network tehisnärvivõrk tehis-närvivõrk
deep neural network sügav närvivõrk  
deep learning sügavad närvivõrgud, sügavõpe  
transfer learning siirdeõpe, ülekandeõpe  
representation learning esituse õpe  
ensemble learning ansambelõpe, komiteeõpe  
training treenimine  
testing testimine  
validation valideerimine  

Networks / Võrgud

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
perceptron pertseptron, tajur ühekihiline pertseptron, lihtpertseptron
multi-layer perceptron mitmekihiline närvivõrk, mitmekihiline pertseptron mitmekihiline pertseptron
feed-forward network pärilevivõrk tsükliteta võrk, pärilevivõrk
convolutional network konvolutsiooniline võrk ahendus, konvolutsioon
recurrent network rekurrentne võrk rekurrentne võrk
Hopfield network Hopfieldi võrk  
Boltzmann machine Boltzmanni masin  
restricted Boltzmann machine piirangutega Boltzmanni masin  
autoencoder autokooder  
self-organizing map iseorganiseeruv kaart, Kohoneni võrk  
liquid state machine voolav olekuvõrk?  
echo state network kajaolekuvõrk?  
ensemble (of models) (mudelite) ansambel, (mudelite) komitee  

Network components / Võrgu osad

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
neuron neuron neuron
node (võrgu)sõlm sõlm
input node sisendsõlm  
output node väljundsõlm  
hidden node peitsõlm, peidetud sõlm, varjatud sõlm  
weights kaalud kaalud
biases vabaliikmed nihe
parameters (võrgu) parameetrid parameetrid
features tunnused tunnused, karakteristikud
(node) activations (sõlmede) aktivatsioonid, (sõlmede) väärtused aktiveerimine
representation esitus esitus
distributed representation hajusesitus  
(representation) sparsity (esituse) hõredus  

Layers / Kihid

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
input layer sisendkiht  
output layer väljundkiht  
hidden layer peitkiht, peidetud kiht, varjatud kiht nähtamatu kiht, vahekiht
convolutional layer konvolutsiooniline kiht ahendus, konvolutsioon
pooling / subsampling layer ahenduskiht subsampling = diskreetimine
fully connected layer täissidus kiht, täielikult ühendatud kiht sidus, täissidus
softmax layer softmax-kiht  

Layer parameters / Kihtide parameetrid

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
padding ääris  
channels kanalid  
filter, number of filters filter, filtrite arv filter
(kernel / convolution) size (konvolutsiooni) suurus ahendustuum
stride (konvolutsiooni) samm  
feature map tunnuskaart, tunnuste kaart  

Activation functions / Aktivatsioonifunktsioonid

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
activation function aktivatsioonifunktsioon aktivatsioonifunktsioon
threshold function lävefunktsioon  
sigmoid function sigmoidfunktsioon  
tanh function hüperboolne tangensfunktsioon, tanh-funktsioon  
rectified linear unit/function mittenegatiivne lineaarfunktsioon  

Objective functions / Eesmärkfunktsioonid

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
objective function eesmärkfunktsioon  
cost (function) kulu(funktsioon)  
loss (function) kahju(funktsioon), kao(funktsioon) kahju
hinge loss kärbitud lineaarne kaofunktsioon  
cross-entropy loss ristentroopiakahju  
Euclidean loss / squared loss Eukleidiline kahju, ruutkahju  

Optimization / Optimeerimine

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
feed-forward (propagation) pärilevi pärilevi
back-propagation tagasilevi tagasilevi
batch (training) plokk, plokktreening pakk, saritreening
mini-batch (training) miniplokk, miniplokktreening  
full-batch (training) täisandmestiktreening  
gradient gradient gradient
gradient descent, steepest descent method gradientlaskumine, järsima laskumise meetod  
stochastic gradient descent stohhastiline gradientlaskumine  
learning rate õpisamm  
momentum inerts, inertsitegur  
regularization regulariseerimine  
penalty term karistusliige  
L1 regularization L1-regularisatsioon, L1-regulariseerimine  
lasso regularization lassoregularisatsioon  
L2 regularization L2-regularisatsioon, L2-regulariseerimine  
ridge regularization? kantregularisatsioon  
weight decay kaalude kahandamine  
sparsity target hõreduseesmärk  
dropout dropout-meetod, väljajätumeetod drop-out=kaobitt
iteration iteratsioon iteration
epoch epohh epohh
overtraining ületreening, ületreenimine  
early stop varane lõpetamine  
overfitting ülesobitus, ülesobitamine  
underfitting alasobitus, alasobitamine  
boosting võimendamine  

Datasets / Andmestikud

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
dataset andmestik  
training set treeningandmestik  
validation set valideerimisandmestik  
test set testandmestik  
dimensions dimensioonid, mõõtmed mõõted?
class klass  
label märgend, märgendama  
data augmentation andmete rikastamine  
bag of words sõnahulk  

Classification / Klassifitseerimine

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
classification klassifitseerimine  
classifier klassifitseerija  
classification error klassifitseerimisviga  
precision täpsus täpsus
recall saagis  
accuracy õigsus täpsus, õigsus

Machine learning / Masinõpe

Inglise keeles Konsensus IT sõnastik
random forest otsustusmets  
support vector machine tugivektorklassifitseerija  
logistic regression logistiline regressioon  
ridge regression kantregressioon  
elastic net    
dimensionality reduction    
pipeline    
feature extraction    
feature selection    
kernel    
topic modelling teemade modelleerimine  
non-negative matrix factorization mittenegatiivne maatriksi faktoriseerimine